Våra villkor i korthet

Det är dock de fulla villkoren, nedan, som gäller.
 • Alla bud är bindande.

 • Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK).

 • Till vinnande bud tillkommer Inropsavgift om 22,5% inkl. moms samt slagavgift om 35 kr inkl. moms och i förekommande fall även följerätt. Prisexempel: Ditt vinnande bud är 1 000 kr. Då tillkommer inropsavgift 22,5% = 225 kr och slagavgift 35 kr. Totalt betalar du 1260 kr inkl. moms.

 • Betalning och avhämtning av köpta Objekt ska ske senast sju kalenderdagar efter avslutad auktion. Därefter tillkommer påminnelseavgift och lageravgift enligt gällande prislista.

 • Alla föremål säljs i befintligt skick.

Användarvillkor

Dessa Användarvillkor gäller från och med 2023-10-14.

01. Begrepp och definitioner

Sikö Auktioner:
Sikö Auktioner AB
orgnr 556823-4933
info@sikoauktioner.se
044-12 87 60
Alevägen 1
291 62 Kristianstad
Hemsidan:
Sikö Auktioners hemsida, www.sikoauktioner.se
Tjänsten:
Med Tjänsten avses den internetbaserade marknadsplats som tillhandahålls av Sikö Auktioner på Hemsidan.
Objekt:
Ett eller flera föremål som auktioneras ut på Tjänsten under samma objektsnummer
Kund:
En person som har registrerat sig för användning av Tjänsten och därmed kan använda Tjänsten för att köpa ett Objekt.
Köpare:
Den Kund som lagt det vinnande budet.
Säljare:
Den person för vars räkning Sikö Auktioner har åtagit sig att sälja ett Objekt.
Bevakningspris:
Det pris för under vilket säljaren inte kan tänka sig att sälja ett visst Objekt.
Användarvillkor:
Detta avtal som utöver tvingande lagstiftning reglerar Kundens användande av Tjänsten.

02. Registrering

För att kunna delta i budgivning och köpa Objekt på Tjänsten måste Kunden registrera sig till Tjänsten genom att fylla i det registreringsformulär som finns på Hemsidan. För att fullgöra registreringen måste Kunden lämna sitt samtycke till Användarvillkoren genom att markera rutan ”Jag har läst och godkänt användarvillkoren” i slutet på registreringsformuläret. Genom att lämna sitt samtycke åtar Kunden sig att följa Användarvillkoren. Kunden är skyldig att ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter och ansvarar också för att hålla informationen uppdaterad, t.ex. vid flytt eller byte av e-postadress. Om ett företag registreras som Kund ska registreringen göras av en fysisk person med rätt att binda företaget till Användarvillkoren. Denna fysiska person ska även anges som kontaktperson för företaget. Personer som är under 18 år, personer med begränsad rättshandlingsförmåga eller Kunder som har stängts av, temporärt eller permanent, från Tjänsten har inte rätt att delta i budgivning eller köpa Objekt som erbjuds på Tjänsten. Kunden har endast rätt att delta i budgivning och köpa Objekt från Tjänsten genom att använda sina egna användaruppgifter och Kunden ansvarar själv för alla bud och handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn. Kunden ska på bästa sätt se till att lösenordet hålls hemligt och inte avslöjas för tredje man. Om det föreligger misstanke om att lösenordet har kommit till känna för någon utan behörighet måste lösenordet omedelbart ändras. Kunden har inte rätt att låna ut, överföra eller sälja sitt användarkonto, lösenord eller övriga uppgifter varmed budgivning sker i Kundens namn till tredje man.

03. Integritet

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Sikö Auktioner samlar in och hanterar personuppgifter. Personuppgifter är information som kan koppla Kunden till en fysisk person. De uppgifter som samlas in är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Sikö Auktioner hanterar även annan information som Kunden lämnat vid sina kontakter med Sikö Auktioner, exempelvis betalningsuppgifter.

Hur samlas uppgifterna in?

Personuppgifterna samlas in när Kunden registrerar sig till Tjänsten och själv lämnar uppgifterna samt informerats om och givit sitt samtycke till att uppgifterna behandlas enligt dessa Användarvillkor. Sikö Auktioner samlar även in annan information som Kunden lämnat vid sina kontakter med Sikö Auktioner.

Vad används uppgifterna till?

 1. Tillhandahållande av tjänsten
  Sikö Auktioner hanterar personuppgifter i den omfattning det behövs för att kunna identifiera Kunden och fullfölja sitt avtal med Kunden om leverans av tjänster och produkter. Exempelvis behandlas personuppgifter för administration av Kundens köp och försäljning, fakturering och utbetalning samt support av Tjänsten. Behandlingen ovan är en förutsättning för att Sikö Auktioner ska kunna tillhandahålla Tjänsten och den rättsliga grunden är Fullgörande av avtal.

 2. Kommunikation om tjänsten
  Sikö Auktioner behandlar personuppgifter vid övrig kommunikation med Kunden exempelvis för att informera Kunden om service och uppdatering av Tjänsten, förändringar i Användarvillkoren samt ändrade adresser och öppettider. Behandlingen utförs i syfte att förbättra Tjänstens tillgänglighet för Kunden samt Kundens upplevelse av Tjänsten och den rättsliga grunden är Berättigat intresse.

 3. Nyhetsbrev
  Sikö Auktioner behandlar vissa personuppgifter i syfte att marknadsföra Sikö Auktioners produkter och tjänster samt på Tjänsten utauktionerade föremål till Kunden genom e-postutskick, så kallade Nyhetsbrev. Behandlingen är nödvändig för all typ av kommunikation med Kunden och den rättsliga grunden är Berättigat intresse.

 4. Efterlevnad av lagar
  Sikö Auktioner behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Exempel på detta är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla skyldighet enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden är Rättslig förpliktelse.

 5. Förhindra missbruk av Tjänsten
  Sikö Auktioner behandlar personuppgifter för att upptäcka eller förhindra en användning av Tjänsten som strider mot Användarvillkoren. I syfte att förhindra missbruk av Tjänsten kan Kunden, exempelvis vid utebliven betalning, bli föremål för automatiskt beslutsfattande som leder till temporär eller permanent avstängning från Tjänsten. Den rättsliga grunden är Fullgörande av avtal.

Hur länge sparas uppgifterna?

Om inget annat anges nedan sparas Kundens uppgifter så länge kunden är registrerad till Tjänsten och regelbundet använder Tjänsten. Vid inaktivitet i tre år raderas Kundens uppgifter förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid, exempelvis enligt bokföringslagen. De personuppgifter som Sikö Auktioner hanterar på grund av rättslig förbindelse sparas så långe som den aktuella lagen kräver. Vid obetald fordran sparas uppgifterna tills det att fordran är reglerad.

Vilka uppgifter lämnas ut?

Sikö Auktioner kan komma att lämna ut information, däribland personuppgifter, till tjänsteleverantörer i syfte att kunna tillhandahålla Sikö Auktioners egna tjänster. Exempel på sådana tjänster/tjänsteleverantörer är molntjänster och verktyg för nyhetsbrevutskick. Uppgifter kan också komma att lämnas till brottsbekämpande myndighet enligt lag och myndighetsbeslut. Sikö Auktioner lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i andra syften än dessa.

Hur skyddas uppgifterna?

Sikö Auktioner vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda alla insamlade uppgifter. All intern behandling av personuppgifter är reglerad och de anställdas tillgång till uppgifterna begränsad.

Dina rättigheter

 1. Rätt till information
  Kunden har rätt att vid insamling av personuppgifter samt på Kundens begäran kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Sikö Auktioner behandlar. Begäran ska vara skriftlig och personligt undertecknad av Kunden. För snabbare hantering ombeds Kunden specificera vilka uppgifter Kunden vill ha tillgång till. Begäran skickas till Personuppgiftsansvarig enligt adress nedan.

 2. Rätt till rättelse
  Kunden har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kunden har också rätt att komplettera med personuppgifter som av Kunden anses vara relevanta men saknas. Om uppgifter rättas på Kundens begäran har Sikö Auktioner skyldighet att informera dem som Sikö Auktioner har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter har rättats.

 3. Rätt till radering
  Kunden har rätt att be att uppgifterna om Kunden raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

  1. Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  2. Om behandlingen grundar sig enbart på Kundens samtycke och Kunden återkallar samtycket
  3. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och Kunden motsätter sig att uppgifterna behandlas
  4. Om Kunden motsätter sig den personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än Kundens intresse
  5. Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen
  6. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

  Om uppgifter har raderats på Kundens begäran kommer Sikö Auktioner att informera dem som Sikö Auktioner har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter har raderats. Sikö Auktioner kommer dock inte att göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

 4. Rätt till begränsning av behandling
  Kunden har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när Kunden anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan Kunden även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

 5. Dataportabilitet
  Kunden har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). För att Kunden ska kunna nyttja sin rätt till dataportabilitet måste Kundens begäran avse sådana personuppgifter som Kunden själv har lämnat och som Sikö Auktioner behandlar med stöd av samtycke från Kunden eller för att uppfylla avtalet med Kunden. Kunden har dock inte rätt att flytta sina personuppgifter om Sikö Auktioners behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
 6. Rätt att göra invändningar
  Kunden har rätt att invända mot den behandling av personuppgifter som Sikö Auktioner gör med stöd av intresseavvägning. Kunden behöver då specificera vilken behandling som invändningen riktar sig mot. Vid sådan invändning får Sikö Auktioner endast fortsätta utföra behandlingen om det kan visas att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än Kundens intressen. Om Kundens personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har Kunden alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 7. Automatiserat beslutsfattande
  Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för Kunden eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.

 8. Klagomål
  Om Kunden anser att Sikö Auktioner behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan klagomål lämnas till Datainspektionen.

 9. Skadestånd
  Om Kunden har lidit skada på grund av att dennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan Kunden ha rätt till skadestånd. Kunden kan då begära skadestånd från Sikö Auktioner den personuppgiftsansvarige eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Nedan angiven är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av personuppgifter på Sikö Auktioner. Det är även hit Kunden kan vända sig för att utöva sina rättigheter eller framföra klagomål:

Sikö Auktioner AB
Org.nr 556823-4933
Alevägen 1
291 62 Kristianstad
Tel. 044-128760

04. Användning av Tjänsten

Sikö Auktioner lämnar inga garantier för en kontinuerlig eller säker tillgång till Tjänsten. Faktorer såsom driftstörningar, underhåll och andra omständigheter kan störa Tjänstens tillgänglighet. Sikö Auktioner ansvarar inte heller för skador som kan uppstå genom att Kunden inte har tillgång till Tjänsten, t.ex. genom utebliven möjlighet att delta i budgivning. Sikö Auktioner äger full rätt men har inte skyldighet att ogiltigförklara auktioner, såväl påbörjade som pågående och avslutade, som inte kan eller har kunnat fullföljas p.g.a. tekniska problem. Sikö Auktioner har rätt att stänga av en Kund från Tjänsten, både temporärt och permanent om Kunden har förfallna fakturor, inte har hämtat ut köpta Objekt inom avsatt tid eller på andra sätt brutit mot Användarvillkoren. En Kund som har blivit avstängd från Tjänsten har inte rätt att använda sig av Tjänsten via en annan Kunds inloggningsuppgifter. Sikö Auktioner förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande revidera, uppdatera eller upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

05. Objektsbeskrivning och Utropspriser

Alla Objekt som läggs ut till auktion har ett utropspris, en ungefärlig värdering, av Objektets värde. Utropspriset är en marknadsbaserad uppskattning och ska endast ses som vägledande. Slutbudet kan komma att både över- och understiga utropspriset. Varje Objekt beskrivs övergripande på Hemsidan i objektsbeskrivningen. Kunden ansvarar själv för att innan budgivningen undersöka och bedöma det aktuella Objektets skick samt kontrollera om eventuella tillbehör inkluderas. Uppgifter som anges i beskrivningen kan komma att ändras eller kompletteras om ny information av betydande art har blivit känd. Ändringar och kompletteringar publiceras i förekommande fall i respektive beskrivning. Om dessa ändringar och/eller komplettering är av betydande art förbehåller sig Sikö Auktioner rätten att ta bort Objektet från auktionen och att återföra Objektet med nytt utropspris, beskrivning och bild. Alla längdangivelser är centimeter om inget annat anges.

06. Budgivning och Köp

Endast registrerade Kunder som har lämnat sitt godkännande till Användarvillkoren och inte fått sitt användarkonto avstängt har möjlighet att lägga bud. Bud lämnas genom att Kunden loggar in med sina användaruppgifter på Hemsidan, antingen på distans eller genom de kunddatorer som finns tillgängliga i våra visningslokaler. Budgivning sker enligt förutbestämda prisintervall och alla tillgängliga bud visas i den rullgardinsmeny där budet anges. Exempelvis läggs bud mellan 50 och 100 kr i intervall om 25 kr medan bud mellan 1000 kr och 2000 kr läggs i intervall om 100 kr. Varje auktion har tilldelats en sluttid. Vinnande budgivare är den som vid avslutad auktion har lagt det högsta budet om detta är lika med eller högre än ett eventuellt Bevakningspris. Om det vid auktionens avslut ligger två lika höga bud vinner den budgivare som lade budet först. Om ett bud registreras när det återstår mindre än tre minuter till auktionens avslut förlängs den återstående tiden till tre minuter. I det fall ett Bevakningspris förekommer på ett Objekt kommer bud under bevakningspriset att visas i rött under budhistorik. Detta indikerar att budet är lagt men att budet inte överstiger bevakningspriset. Endast bud lika med eller högre än bevakningspriset kan leda till att budgivaren vinner auktionen. Budgivning kan ske på två sätt:

Manuell budgivning

Vid manuell budgivning följer Kunden auktionen på egen hand och bestämmer om och när Kunden vill lägga ett bud samt på vilken nivå budet ska ligga. Lägsta möjliga bud är det som står angivet i rullgardinsmenyn ”Lägg ditt maxbud”.

Automatisk budgivning och maxbud

Vid automatisk budgivning lägger Kunden ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Objektet, exklusive slagavgift och inropsavgift. Detta startar en automatisk tjänst som för Kundens räkning bjuder så förmånligt som möjligt upp till det angivna maxbudet. Det vinnande budet kan således bli lägre än det angivna maxbudet. Om Objektet är belagt med ett Bevakningspris kommer den automatiska tjänsten att bjuda upp till Bevakningspriset eller till maxbudet beroende på vilket som kommer först. Om Kunden leder budgivningen kan Kunden välja att höja ditt eget maxbud utan att det påverkar den aktuella budnivån.

Kunden får inte bjuda på Objekt inlämnade till försäljning av Kunden själv i syfte att manipulera budgivningen, antingen själv eller via ombud. Om Kunden, oavsett anledning, bjuder på och köper Objekt inlämnade till försäljning av Kunden själv är Kunden skyldig att betala samtliga köp- och säljavgifter samt kan komma att bli avstängd. Samtliga bud, inklusive maxbud är bindande och kan inte ändras eller dras tillbaka. Sikö Auktioner och den Kund som lagt det vinnande budet (Köparen) anses ha ingått ett bindande avtal vid tiden för auktionens avslut. Du ansvarar själv för att kontrollera om ditt lagda bud lett till köp och denna information erhålls via Tjänsten genom inloggning på Hemsidan eller i något av Sikö Auktioners auktionshus.

07. Avgifter och betalning

Alla priser och avgifter anges i SEK. För varje köpt Objekt tillkommer utöver det vinnande budet en inropsavgift samt en slagavgift enligt gällande prislista som Kunden i enlighet med godkännandet av Användarvillkoren förbinder sig att betala. Kunden kan även komma att bli betalningsskyldig för följerätt/droit de suite om Objektet omfattas av detta, se nedan.

Senast sju dagar efter avslutad auktion måste Kunden erlägga full betalning för sitt köp till Sikö Auktioner vilket omfattar det vinnande budet, inropsavgift och slagavgift. Betalning av köpta Objekt kan genomföras på hemsidan, i något av Sikö Auktioners auktionshus eller via banköverföring.

 1. Betalning på hemsidan sker under ”Att betala” på ”Mina sidor”. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. Tillgängliga betalningssätt är kort och Swish. Kortbetalning accepteras av Visa och MasterCard. Debitering av ditt betalkort sker direkt. Vid Swish-betalning debiteras ditt bankkonto direkt.

 2. Vid betalning i något av Sikö Auktioners auktionshus erhålls kvitto på kort- eller Swishbetalning i samband med betalningen. Faktura erhålls även via Tjänsten genom inloggning på Hemsidan.

 3. Vid betalning via bank erhålls bevis på betalning elektroniskt via Tjänsten. Observera att det vid fakturabetalning över internet kan dröja upp till fyra bankdagar innan betalningen har kommit Sikö Auktioner tillhanda och vunna Objekt kan inte lämnas ut till Köparen innan betalningen är Sikö Auktioner tillhanda.

Om full betalning inte erläggs i rätt tid har Sikö Auktioner rätt att av Köparen kräva fullgörelse samt påföra påminnelseavgift. Om full betalning inte har erhållits inom 14 dagar efter auktionens avslut har Sikö Auktioner rätt att stänga av Kunden temporärt tills det att full ersättning erhållits. Om full ersättning inte erhållits inom 21 dagar efter auktionens avslut har Sikö Auktioner rätt att häva köpet samt stänga av Kunden permanent från Tjänsten. Vid hävt köp har Sikö Auktioner rätt att sälja om Objektet utan att först underrätta Köparen om detta. Sikö Auktioner förbehåller sig rätten att själv bestämma valet av påföljd gentemot en Köpare som inte betalar i rätt tid. Säljarens intresse ska dock beaktas i skälig omfattning.

08. Följerätt

Enligt lagen om upphovsrätt (SFS1960:729) kan en särskild avgift, följerätt, tillkomma vid vidareförsäljning av konstnärliga verk. Följerätt eller droit de suite är en ersättning till upphovsrättsmannen eller dennes arvinge och gäller upp till 70 år efter upphovsrättsmannen död. Ersättningen är mellan 0,25 % och 5 % av vinnande bud exkl. inropsavgift. Följerätt utgår endast om vinnande bud exkl. inropsavgift överstiger en tjugondel av gällande prisbasbelopp vilket 2019 motsvarar 2 325 SEK. Om ett Objekt är omfattat av följerätt anges detta i respektive beskrivning på auktionssidan.

09. Avhämtning och transport

Hämtning av köpta Objekt ska ske senast sju kalenderdagar efter avslutad auktion och kan ske först efter att Sikö Auktioner har erhållit full betalning. Objektet kan hämtas i det auktionshus som angivits i Objektets beskrivning. Objektet kan också beställas till något av Sikö Auktioners auktionshus mot den transportavgift som angivits i beskrivningen. Objekt som fraktas mellan Sikö Auktioners olika auktionshus ska avhämtas inom sju kalenderdagar efter att Objektet har anlänt. Om sista dag att hämta föremålet inträffar en dag då auktionshuset är stängt gäller istället första därpå följande dag som auktionshuset har öppet. Kunden ansvarar själv för att kontrollera när Objektet anländer och när sista dag för avhämtning utlöper. Efter sista avhämtningsdag tillkommer en lageravgift om 10 kr inkl. moms per objekt och dag. Sikö Auktioner har rätt att temporärt stänga av en kund från budgivning och köp om kunden inte har betalat och hämtat sitt köp inom fjorton dagar efter avslutad auktion. Kunden kan själv ingå avtal med en extern speditör för att beställa transport, t.ex. genom att använda sig av rekommenderade speditörer på Hemsidan. Alla transportavtal ingås direkt mellan Kunden och vald speditör. Om Kunden beställer transport med en extern speditör måste Kunden informera Sikö Auktioner om detta för att undvika eventuella lageravgifter. Sikö Auktioner ansvarar inte för skador och felaktigheter på Objektet som uppkommer under hantering eller transport utförd av extern speditör. Mindre objekt kan beställas direkt till ett paketombud inom Sverige samt till Danmark, Tyskland och Finland. Möjlighet till och kostnad för denna typ av transport finns angivet i respektive objektsbeskrivning. Mindre objekt kan även skickas till paketombud i andra länder. Pris för detta ges på begäran. Vi skickar objekten omgående när betalning för objekt och frakt är oss tillhanda. Leveranstiden inom Sverige är 1-2 dagar efter att vi skickar objektet. För övriga länder varierar leveranstiden. Beställning av köpta Objekt till hemadressen som brev eller postpaket ska göras senast sju kalenderdagar efter avslutad auktion. Om Köparen inte hämtar Objektet inom 3 månader efter uppmaning har Sikö Auktioner rätt att sälja Objektet i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (SFS 1985:982). Intäkten av försäljningen kommer i första hand gå till att täcka eventuella obetalda fordringar såsom exempelvis obetalda lageravgifter. Eventuellt överskott kommer att utbetalas till Köparen. När Objektet har avhämtats av Kunden, ombud för Kunden eller av Kunden anlitad speditör övergår risken och ansvaret för Objektet på Köparen.

10. Användande av cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som sparas på webbplatsbesökarens dator. Syftet med cookies är bl.a. att underlätta för besökaren och öka användbarheten på en webbsida. Sikö Auktioners hemsida använder sig av s.k. session cookies för att låta besökaren/Kunden förbli inloggad under användning av Tjänsten. Session cookies lagras endast i datorns primärminne och gäller endast till det att kunden loggar ut eller stänger webbläsaren. Kunden kan själv välja att acceptera och ta emot cookies eller neka till detta genom inställningar på sin webbläsare. Om Kunden väljer att avaktivera cookies så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av Hemsida försämras.

11. Ansvar för fel

Allt gods säljs i befintligt skick. Det innebär att Kunden har en undersökningsplikt av det Objekt som Sikö Auktioner står som kommissionär för. För att Kunden ska kunna tillgodose sin undersökningsplikt har Sikö Auktioner visningar av de Objekt som säljs. Vilken dag, tid och på vilken plats visningen sker annonseras på Webbplatsen. Kunden rekommenderas att besöka visningen och noggrant undersöka och bedöma Objektets värde, tillstånd och skick före auktionen och innan budgivning. Alla Objekt är begagnade om inte annat anges. Samtliga fotografier av Objektet ska endast användas till syfte att identifiera Objektet och kan inte användas för avgörande av dess utförande och skick. Text i objektsbeskrivningen och information om t.ex. ålder, ursprung, skick, upphovsman och äkthet ska endast ses som vägledande vid Kundens undersökning av Objektet. Sikö Auktioner ansvarar inte för ofullständiga eller felaktiga beskrivningar om inte felet är av betydande omfattning. Vid väsentliga felaktigheter som gör objektsbeskrivningen direkt vilseledande kan detta ligga till grund för hävning av köpet. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Objektet ser ut i verkligheten och hur det ser ut på bild, främst beroende på skiftande ljusförhållanden och färgåtergivning på datorskärmar. Sikö Auktioner ansvarar inte för skador och defekter som är naturliga i förhållande till Objektets ålder och art såsom naturligt slitage och åldrande. Sikö Auktioner ansvarar inte för funktionen hos ur, urverk, mekaniska, el- eller batteridrivna föremål, inte heller för funktionen hos bruksföremål, verktyg, redskap, cyklar eller motorfordon. Om Sikö Auktioner ansvarar för fel eller brist på Objektet ska Sikö Auktioner antingen avhjälpa felet, ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet med hänsyn tagen till det slutgiltiga priset för Objektet, d.v.s. det klubbade beloppet) eller häva köpet. Sikö Auktioner förbehåller sig rätten att själv bestämma valet av åtgärd eller kompensation. Vid hävt köp återbetalas det fulla beloppet som köparen har betalat vilket är summan av det klubbade priset, slagavgift och inropsavgift. Sikö Auktioner förbehåller sig rätten att kräva att reklamation sker skriftligen. Vid oklarheter avseende Säljarens ägande- eller förfoganderätt till Objektet har båda parter rätt att häva köpet. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger Köparen rätt att häva köpet och mot återlämnande av Objektet återfå det Köparen har betalat för Objektet i samband med köpet. Sikö Auktioner ansvarar inte för skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt har orsakats av konfiskering, beslag eller annan åtgärd vidtagen av civil eller militär myndighet. Sikö Auktioners maximala ansvar för Objektet är att återbetala till Köparen vad Köparen har betalat till Sikö Auktioner i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Sikö Auktioner ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador som Köparen kan drabbas av.

12. Reklamation

Såvida inte annat följer av tvingande lag ska Köparen reklamera eventuella fel omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast:

 1. i omedelbart samband med upphämtning av objektet om objektet hämtas av Köparen (eller Köparens ombud) på något av Sikö Auktioners utlämningsställen

 2. i omedelbart samband med mottagande av objektet om Köparen beställt hemleverans och objektet levereras till en av Köparen angiven leveransadress

 3. inom en (1) arbetsdag från upphämtande av objektet om Köparen beställt hemleverans och Föremålet levereras till ett postkontor eller annat tredje parts utlämningsställe.

Om den aktuella reklamationsfristen inte iakttas har Köparen inte rätt att åberopa aktuellt fel. Sikö Auktioner förbehåller sig rätten att kräva att reklamation sker skriftligen. Reklamation har påbörjats först när Sikö Auktioner bekräftat mottagandet av reklamationen. Under alla förhållanden måste en reklamation ske inom tre (3) år och två (2) månader från mottagandet av objektet (om Köparen är konsument).

Vid icke godkända reklamationer förvarar Sikö Auktioner det returnerade Föremålet hos det mottagande kontoret för avhämtning av Köparen. Om Föremålet inte avhämtats inom sju (7) dagar debiteras Köparen förvaringsavgift i enlighet med villkoren i avsnitt 9 ovan.

13. Ångerrätt

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svenska lagen (2005:59). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas.

Köparen ska meddela Sikö Auktioner att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Objektet i sin egen eller via ombuds besittning.

Meddelande om ångrat köp ska innehålla Objektets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och lämnas till Sikö Auktioner via e-post till info@sikoauktioner.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kontot.

Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Objektet. Har Objektet avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till Sikö Auktioner. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till den visningslokal där Objektet köptes. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att Objektet skadas, eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Objektet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.

Returnerade Objekt vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Sikö Auktioner för avhämtning av Köparen. Om Objektet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport. När Sikö Auktioner har tagit emot Objektet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Objektets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Objektet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än Sikö Auktioners standardleverans samt förvaringsavgift för de dagar Sikö Auktioner förvarat Objektet och som överstiger sju (7) kalenderdagar.

Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet. Om Sikö Auktioner bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud, förbehåller sig Sikö Auktioner rätten att stänga ner Kundens konto och Kundens tillgång till Tjänsten utan att meddela kunden detta. Åberopande av Ångerrätt påverkar inte extrakostnader såsom lageravgift, påminnelseavgift eller kostnader uppkomna vid beställning av tillvalstjänster såsom exempelvis transport.

14. Befrielsegrunder (Force majeure)

Sikö Auktioner ansvarar inte för förlust som tillfogas Köparen och är befriad från skadestånd och andra påföljder om Sikö Auktioner inte kan fullgöra sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor genom force majeure händelse förutsatt att Sikö Auktioner har informerat Köparen om förhållandet inom skälig tid. Som force majeure händelse räknas t.ex. krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda, översvämning, ändrad lagstiftning eller annan omständighet eller olyckshändelse som Sikö Auktioner inte kan råda över eller förutse. Båda parter äger rätt att häva köpet om Sikö Auktioner inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Användarvillkor till följd av force majeure händelse som pågår i mer än tre månader.

15. Villkorens giltighetstid

Dessa Användarvillkor avser användandet av Tjänsten samt köp av Objekt via Tjänsten och gäller från det att Kunden har registrerat sig på Tjänsten. Sikö Auktioner äger rätt att ändra Användarvillkoren samt priser och avgifter som framgår av Prislistan. Vid ändring av Användarvillkoren kommer Kunden att underrättas genom att få e-post skickat till den e-postadress som angavs i samband med registreringen eller genom inloggning på Tjänsten.

16. Prislista för Köpare

Dessa priser gäller vid köp på Tjänsten och Hemsidan. Alla priser anges i SEK. Utöver det vinnande budet tillkommer för varje köpt Objekt inropsavgift, slagavgift och i förekommande fall följerätt. Om följerätt tillkommer anges detta i beskrivningen av Objektet. Du kan läsa mer om följerätt i kapitel 08. Följerätt ovan.

Inropsavgift: Köpare betalar en inropsavgift om 22,5% inkl. moms.

Slagavgift: Köpare betalar en slagavgift om 35 kr inkl. moms.

Påminnelseavgift: Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift om 50 kr per förfallen faktura.

Lageravgift: Om avhämtning inte sker enligt Användarvillkoren har Sikö Auktioner rätt att ta ut en lageravgift om 10 kr inkl. moms per dag.